Denní stacionář ČMELÁČEK


Provozní doba:

PO - PÁ 7:30 - 16:00

Denní stacionář Čemláček, je pro nás místem, ve kterém dostáváme prostor se rozvíjet. Naše prostory jsme uzpůsobili dle našich potřeb tak, aby jsme se vždy cítili dobře a bez omezení. Je to místo pro nás, místo kde relaxujeme, hrajeme si, tvoříme, pracujeme na svých schopnostech, navazujeme nové vztahy s našimi kamarády a diskutujeme o našich zážitcích a zkušenostech. Každý ve Čmeláčku je jedinečný a proto i náš denní stacionář je jedinečným místem. Pro všechny kdo navštěvují, nebo navštíví náš denní stacionář, máme připravené vřelé objetí. Jsme tady jeden pro druhého a chceme, aby každý bez rozdílu se u nás cítil dobře.

Cílová skupina:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického spektra (PAS) ve věku 18 - 64 let.
Kapacita:
20 klientů
Základní údaje:
Denní stacionář je zřízen dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 46; Vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 12, spolkem ČMELÁČEK z. s.
Kde služby poskytujeme
Služba denního stacionáře je poskytovaná ve dvou-poschoďové budově v příjemném prostředí, na ul. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka.



Prostředí:

 • je bezbariérové;
 • je neunifikované;
 • dbáme, aby prostředí našeho zařízení bylo důstojné, nestigmatizovalo uživatele;
 • uživatelé spoluvytvářejí prostředí;
 • nabízí různorodost;
 • umožňujeme přizpůsobení prostředí věku uživatelů.

Služba Denního stacionáře není určena pro:

 • osoby závislé na omamných a psychotropních látkách;
 • osoby patologicky závislé na alkoholu;
 • osoby s agresivními sklony chování;
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • osoby trpící akutní infekční nemocí;
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo poskytování ambulantní služby pro ostatní uživatelům

Veřejný závazek:

 • Poskytovat péči, citlivým a přátelským způsobem pomáhat uživatelům žít důstojný a spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života.
 • Dosáhnout maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe a obhájení sama sebe.

Cíle služby

 • Podpora individuálního rozvoje uživatele
 • Naplnění obecných a speciálních potřeb uživatele
 • Zkvalitnění života jedince projevující se subjektivně i objektivně životní spokojeností
 • Podpora rodiny uživatele
 • Vytvoření pozitivního společenského klimatu, pro integraci osob s postižením a jejich rodin, seznámení veřejnosti s životem a prací osob se zdravotním postižením a tím odstranění předsudků a nesprávných představ o dalším vývoji a pracovních možnostech těchto osob
 • Spojení rodičů a zákonných zástupců osob s postižením a zdravotně postižených ke vzájemné pomoci a rozvoji

Svým uživatelům nabízíme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy;
 • výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Poslání (aneb proč tu jsme)

Především, pro pomoc (fyzickou, psychickou, informační a edukativní) dospělým osobám s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením a podporu jejich integrace do společnosti.


Zásady naší služby

 • Respektování potřeb a vůle uživatele
 • Chráníme osobní údaje, data a informace týkající se služby
 • Individualizace podpory. Přistupujeme k uživateli individuálně, avšak komplexně. Zajímáme se o celého člověka v rámci rodiny, společenského a přirozeného prostředí.
 • Směřování k integraci společenské, rodinné i pracovní
 • Týmová práce v rámci pracovníků, skupinová práce v rámci uživatelů
 • Spojování úsilí všech odborníků při hledání nových metod a postupů v zapojení postižených osob do běžného života
 • Zaměření na celek
 • Flexibilita
 • Empatie
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením
 • Prevence negativních jevů



Vyplněnou žádost o sociální službu zašlete poštou na adresu

 Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, elektronicky e-mailem na jitka@cmelacek.cz nebo doručte osobně na výše uvedenou adresu.


Ředitelka 

Ing. Andrea Hájková
tel: 725 757 673
e-mail: andrea.hajkova@cmelacek.cz


Pracovnice v sociálních službách

Iveta Buchtová
tel: 737 745 834
e-mail: iveta@cmelacek.cz

Zástupkyně ředitelky

Jitka Hanáková
tel: 734 462 370
e-mail: jitka.hanakova@cmelacek.cz


Pracovník v sociálních službách

Jaromír Baleja
tel: 722 167 154
e-mail: jaromír.baleja@cmelacek.cz


Fundraiser:

Romana Miškaříková
tel: 603 937 932
e-mail: romana.miskarikova@cmelacek.cz

Sociální pracovnice

Bc.Barbora Durčáková, Dis
tel: 733 183 681
e-mail: barbora@cmelacek.cz


Pracovnice v sociálních službách

Nikol Miklasová
tel: 776 223 427
e-mail: nikol.miklasova@cmelacek.cz